Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju »Drage dame, pokažite lepoto, ki se skriva v vas«

Organizator Inštitut SI osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, email in davčna številka) zbira z namenom izvedbe nagradnega natečaja. Posameznik lahko prekliče svojo privolitev na elektronskem naslovu info@erionatecaji.com.  Svojo privolitev k sodelovanju za opredeljen namen izrazite s pristopom k natečaju in pošiljanjem fotografij ter kontaktnih podatkov za sodelovanje.

 1. Organizator nagradnega natečaja

Organizator nagradnega natečaja »Drage dame, pokažite lepoto, ki se skriva v vas« (v nadaljevanju »nagradni natečaj«) je Inštitut SI, Dalmatinova 1, Černelavci, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju »organizator«).

 1. Namen nagradnega natečaja

Namen nagradnega natečaja je izvajanje tržnega komuniciranja ter promocija organizatorja in drugih znamk žirantov na področju Republike Slovenije.

 1. Trajanje nagradnega natečaja

Nagradni natečaj traja od 10. 3. 2022 (od objave na družbenem omrežju Faceboo oz. Instagram) do 31. 3. 2022 do 12.00 ure.

 1. Sodelovanje v nagradnem natečaju

S 25. 5. 2018 je prišla v uporabo nova Splošna uredba o varstvu podatkov, ki posameznikom zagotavlja več nadzora nad lastnimi osebnimi podatki. S tem namenom smo vzpostavili način sodelovanja v nagradnih igrahin natečajih, ki jih organiziramo ali komuniciramo na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Omrežji igre ne sponzorirata, je ne podpirata ali upravljata, temveč sta le njen gostitelj/komunikacijski kanal.

Postopek je sledeč. Ob vsaki nagradni igri/nagradnem natečaju vas bomo seznanili z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov. Posameznik, ki bi rad sodeloval v nagradni igri ali natečaju in se strinja z namenom ter obsegom zbiranja osebnih podatkov kar nedvoumno izrazi s pošiljanjem vsebin, ki so predmet natečaja na email, ki je naveden ob besedilu nagradne igre oz. natečaja. Na tak način je izraženo strinjanje z namenom in obsegom obdelave osebnih podatkov ter omogočeno sodelovanje v nagradni igri oz. natečaju.

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Mladoletne osebe morajo imeti za sodelovanje v nagradnem natečaju pisno dovoljenje staršev ali drugih zakonitih zastopnikov. Nakup spletnih tečajev na spletni strani www.erionatecaji.com ni pogoj za sodelovanje. V natečaju ni dovoljeno sodelovanje osebam, ki so zaposlene pri organizatorju natečaja oz. so z njim v povezanih družbah ter ožjim družinskim članom (zakonec, zunaj zakonski partner, partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci, posvojenci, starši in posvojitelji). Navedeni bodo s strani organizatorja izključeni iz nagradnega natečaja.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju se udeleženec strinja s pogoji nagradnega natečaja, kar pomeni, da se strinja s tem, da predloži fotografije ali drugo avtorsko gradivo organizatorju. Udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradnega natečaja.

S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd. v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih, spletnih, družabnih omrežjih ter drugih medijih) organizatorju nagradnega natečaja brez pravice do nadomestila oziroma kakršnegakoli plačila. Hkrati se udeleženec odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemkoli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

V primeru, da je udeleženec izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oziroma objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih, na spletnih straneh, socialnih omrežjih ali drugih medijih) organizatorja nagradnega natečaja brez pravice do nadomestila oziroma plačila.

 1. Preklic sodelovanja v nagradnem natečaju

Udeleženec lahko kadarkoli tekom nagradnega matečaja prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov info@erionatecaji.com. V tem primeru je sodelujoči izključen iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. Potek nagradnega natečaja

Udeleženec sodeluje tako, da pošlje tri (3) svoje fotografije, narejene doma ali na poljubni lokaciji, lahko s telefonom ali fotoaparatom.

Fotografije lahko pošlje do 31.03.2022 do 12.00 ure na email jasna@erionatecaji.com.

Ocenjevalna žirija bo izbrala 3 zmagovalke.

Ocenjevalno žirijo sestavljajo:

 • Nina Rajbar, učiteljica manekenske hoje
 • Tadeja Ternar, lastnica manekenske šole in Miss Slovenije
 • Miša Margan, lastnica manekenske šole in podjetnica
 • Barbara Kerec, modna stilistka
 • Zoran Norčič, fotograf
 • Tina Lihtenvalner, vizažistka
 1. Izbor nagrajencev

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo do 31.03.2022 do 12.00 ure.

Po tem bo ocenjevalna žirija izbrala tri (3) zmagovalke.

Njihova imena bodo objavljena v roku pet (5) delovnih dni od zaključka nagradnega natečaja na spletni strani www.erionatecaji.com, prav tako bodo zmagovalke obveščene osebno preko kontakta, ki ga bodo podale ob prijavi.

Zapisnik o nagrajenkah bo podpisan s strani vseh članov žirije in izdan v enem izvodu. Na sedežu organizatorja se bo hranil eno leto od zapisa.

 1. Nagrade

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu na spletni strani www.erionatecaji.com in na družabnih omrežjih.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 1. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenke bodo obveščene preko kontaktnih podatkov, ki jih bodo podale ob prijavi na natečaj.

 1. Obdavčitev nagrad

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine pri nagradah, ki presegajo 42 EURobračuna in odvede organizator nagradnega natečaja.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren organizator. Vsa vprašanja, vezana na natečaj, je mogoče nasloviti na elektronski naslov info@erionatecaji.com.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

– elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradnem natečaju, žrebanja, posredovanja pisnih pozivov organizatorja);

– ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo);

– kontaktna telefonska številka (za potrebe obveščanja o nagradi in njenem koriščenju);

– davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo).

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljalec v nobenem primeru pridobljenih podatkov ne bo posredoval ali razkrival tretjim osebam. Upravljalec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku enega leta po zaključku nagradnega natečaja.

Sodelujoči ima pravico do zahteve popravka, izbrisa osebnih podatkov ali omejitve obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v kolikor je prisoten sum kršitve pravic sodelujočega ali sum kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira organizatorja na elektronski naslov info@erionatecaji.com.

 1. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali tretje osebe utrpele kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju, ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (npr. izpadi omrežja in električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, na katere nima vpliva (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradni natečaj brez kakršnihkoli obveznosti predčasno zaključi. O tem mora organizator sodelujoče obvestiti preko družbenega omrežja Facebook, oz. Instagram in v kolikor je to potrebno, tudi na druge načine. V takem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih, povezanih z nagradno igro, oz. uporabo pravil, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. Izključitev iz nagradnega natečaja

V primeru kršitve navedenih pravil, si organizator pridržuje pravico, da iz nagradnega natečaja izključi kršitelje brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.), ali si na drugačen način poskušale pridobiti korist s pomočjo manipulacije.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), bodo iz nagradnega natečaja izključene.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradnega natečaja, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade, oz. se od nagrajenca zahteva vrnitev že izročenih nagrad. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od nagrajenca zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

 1. Končne določbe

S privolitvijo k sodelovanju v nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradnega natečaja, ki so objavljeni v objavi ter na spletni strani organizatorja. Pravila začnejo veljati z dnem pričetka nagradnega natečaja. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev, oz. sprememb pravil in splošnih pogojev, ter se zavezuje, da bo vsako spremembo, oz. dopolnitev objavil na spletni strani www.erionatecaji.com.

 

Murska Sobota, 10.03.2022